Botanical Biodiversity and Belgium's expertise

BBB 2001

symposium: 19-20 October 2001


 
 

If you have any comments please send a mail to biodiv.
 
  
 
 

Botanische biodiversiteit en de Belgische expertise (Nederlands)

La biodiversité botanique et l'expertise belge (Français)

 
 
 

program of oral communications and abstracts

list of posters and abstracts
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botanische biodiversiteit en de Belgische expertise

BBB 2001

symposium: 19-20 oktober 2001

 
 
 

-oOo-
1. De Nationale Plantentuin van België en het project BIODIV (Biodiversity Resources in Belgium) organiseren een tweedaags symposium rond de thema's
2. Wetenschappelijk comité
3. Plaats
4. Programma
5. Oproep
6. Deelname van studenten en verenigingen
7. Richtlijnen voor abstracts, voordrachten en posters
8. Proceedings
9. Registratie
 
 
 

1. De Nationale Plantentuin van België en het project BIODIV (Biodiversity Resources in Belgium) organiseren een tweedaags symposium rond de thema's


- Belgische expertise in de botanie en

- de botanische diversiteit van België.

Het symposium omvat het vakgebied plantkunde in de historische betekenis, met inbegrip van Prokaryota, "Algae" en "Fungi". De focus ligt op fundamenteel onderzoek van de wilde botanische diversiteit.

-oOo-

2. Wetenschappelijk comité


Het wetenschappelijk comité bestaat uit:

NPB/JBN, Meise: Jan Rammeloo, Guido Rappé (organisatoren)
KULeuven: Erik Smets, Martin Hermy
RUG, Gent: Wim Vyverman
VUB, Brussel: Ludwig Triest
UA, Antwerpen: Louis Beyens (campus RUCA)
KMMA/MRAC, Tervuren: Hans Beeckman
FSAGX, Gembloux: Grégory Mahy
UCL, Louvain la Neuve: Anne-Laure Jacquemart
FUL, Arlon: Daniel Thoen
Secrétariat de la flore de Belgique (Liège, Meise): Jacques Lambinon
ULB, Bruxelles/UHM, Mons: Pierre Meerts
IN, Anderlecht: Maurice Hoffmann
CRNFB, Gembloux: Jean-Louis Gathoye
BCCM, DWTC/SSTC, Brussel: François Guissart

Het secretariaat berust bij BIODIV (JBN/NPB), contactpersoon Guido Rappé (guido.rappe@br.fgov.be)

De leden van het wetenschappelijk comité fungeren ook als contactpersoon binnen hun instelling.

-oOo-

3. Plaats


Het symposium gaat door in het kasteel van het domein van Bouchout, Nationale Plantentuin van België, gelegen naast de A12, te Meise.
 

4. Programma :


Gedetailleerd programma

Vrijdag, 19 oktober 2001

- thema: Professioneel botanisch onderzoek in België
- doelgroep: voornamelijk professionelen, doctorandi en laatstejaarsstudenten.
- voertaal voor de voordrachten: Engels, Frans of Nederlands

Aan de hand van voordrachten en posters wordt die dag een overzicht geboden van het onderzoek, aan universiteiten en andere onderzoeksinstellingen, op het vlak van de botanische biodiversiteit (zoveel mogelijk het thema van de tweede dag vermijdend). Er wordt gestreefd naar een voorstelling van elke onderzoeksgroep in België.

Zaterdag, 20 oktober 2001

- thema: De botanische biodiversiteit van België
- doelgroep: breed publiek (professionelen, particulieren, verenigingen,...)
- voertaal voor de voordrachten: Frans of Nederlands

Die dag kunnen zowel professionelen als particulieren of leden van Belgische, Vlaamse en Waalse verenigingen en werkgroepen hun lokaal, regionaal en/of nationaal biodiversiteitsonderzoek voorstellen. Ook worden de resultaten van de enquête van de Nationale Monografie, partim plantkunde (coördinatie Nationale Plantentuin) toegelicht. De publicatie van de Nationale Monografie is een verplichting voor elk land dat de Convention on Biological Diversity heeft geratificeerd.
 
 

5. Oproep


Wij vragen u om precieze voorstellen (aantal onbeperkt) voor voordrachten en posters te doen die passen binnen de beide thema's. Dit kan door een overzicht of een illustratief voorbeeld van de wetenschappelijke werkzaamheden van uw onderzoeksgroep/vereniging.te presenteren. Vooral verenigingen en werkgroepen worden uitgenodigd zich voor te stellen.

De voorstellen moeten ingediend worden als conform de richtlijnen, met de melding of het een voorstel voor een voordracht of poster betreft. De organisatoren houden zich, om praktische redenen, het recht voor zelf over de aard van presentatie te beslissen.

De posterstand blijft gedurende de twee dagen staan. Er wordt gevraagd álle posters (ook die betreffende het thema van zaterdag) zo mogelijk de vrijdagochtend op te hangen en pas op het einde van het symposium weg te nemen, zodat alle deelnemers de gelegenheid krijgen om van zoveel mogelijk informatie kennis te nemen.
 

6. Deelname van studenten en verenigingen


De universiteitsprofessoren worden gevraagd rekening te houden met deze data in de planning van de cursussen voor de studenten van 2de licentie plantkunde, academiejaar 2001-2002 en in overweging te willen nemen of deelname van studenten/doctorandi kan beschouwd worden als onderdeel van hun vorming/opleiding.

De vertegenwoordigers van de verschillende instellingen worden gevraagd maximaal ruchtbaarheid te geven aan het initiatief, ook en zeker bij de studenten plantkunde. De verenigingen worden gevraagd hun leden op de hoogte te brengen.
 

7. Richtlijnen voor abstracts, voordrachten en posters


Een brochure met het programma en de abstracts wordt aan de deelnemers bezorgd bij de registratie.

Abstracts zijn in het Engels, Frans of Nederlands opgesteld, zijn niet langer dan 400 woorden en bevatten:
- de titel (niet langer dan 75 karakters)
- naam en adres van de auteurs (in het geval van een voordracht de naam van de spreker onderlijnen)
- een overzicht van de vraagstelling(en), de gebruikte methoden, resultaten en besluiten

Voordrachten worden strikt beperkt tot 15 minuten, gevolgd door 5 minuten voor vraagstelling.

Diaprojectors voor 24 x 36 mm diapositieven zijn voorhanden. Voor een goede leesbaarheid verdient het aanbeveling dat de oorspronkelijke tekst of tabel niet groter is dan 120 x 180 mm. Een overhead en LCD projector zijn ook beschikbaar.

Posters voldoen aan volgende criteria:
- ze zijn maximaal 80 cm breed en 150 cm hoog
- titel, auteursnamen en hun werkadres of vereniging bevinden zich bovenaan
- ze bieden een overzicht van de vraagstelling(en), de gebruikte methoden, resultaten en besluiten
- foto's, figuren en tabellen hebben een nummering, legende en benoemde assen
- ze zijn leesbaar van een meter afstand en begrijpelijk zonder de aanwezigheid van de auteur(s).
 

8. Proceedings


De proceedings van het symposium (lezingen en posters) zullen gepubliceerd worden door de Nationale Plantentuin van België. De houders van een voordracht of poster worden verzocht hun volledige tekst zo mogelijk nog tijdens het symposium te bezorgen aan het secretariaat van het symposium en ook electronisch door te sturen (biodiv@br.fgov.be).
 

9. Registratie


Geïnteresseerden worden gevraagd zich in te schrijven met onderstaande strook en deze zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan het secretariaat van het symposium

BBB 2001, Nationale Plantentuin van België, Domein van Bouchout, B-1860 Meise

(Fax +32-(0)2-260 09 45)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Inschrijvingsformulier


Gelieve bij het invullen drukletters te gebruiken en uw inschrijving zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan het secretariaat van het symposium

BBB 2001, Nationale Plantentuin van België, Domein van Bouchout, B-1860 Meise

(Fax +32-(0)2-260 09 45)

Familienaam: ..............................................................................................
Voornaam: .................................................................................................
titel: ....................................................................... M / V
Univ./Instelling/Vereniging: ..........................................................................
Adres: .........................................................................................................
Postcode/Gemeente: ....................................................................................
Land: ..........................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................
Fax: ............................................................................................................
Tel: ............................................................................................................

0 Ik stort 250 BEF (vrijdag of zaterdag) / 400 BEF (beide dagen)

0 Ik ben student; ik stort 150 BEF (vrijdag of zaterdag) / 200 BEF (beide dagen)
   voor de abstracts, lunch en koffie

0 Ik bestel ook de proceedings; ik stort apart 20 EURO (10 EURO voor studenten)
   op bankrekening 103-0111250-59 van de Nationale Plantentuin van België; vermeld BBB 2001.

Datum en handtekening: ................................................................................
 
 

La biodiversité botanique et l'expertise belge

BBB 2001

symposium: 19-20 octobre 2001


-oOo-

1. Le Jardin Botanique National de Belgique et le project BIODIV (Biodiversity Resources in Belgium) organisent un symposium de deux jours autour des thèmes
2. Comité scientifique
3. Lieu
4. Programme
5. Appel
6. Participation des étudiants et associations
7. Instructions pour les abstracts, communications et posters
8. Proceedings
9. Inscriptions
 
 
 
 

1. Le Jardin Botanique National de Belgique et le project BIODIV (Biodiversity Resources in Belgium) organisent un symposium de deux jours autour des thèmes


- expertise belge en botanique

- la biodiversité botanique en Belgique

Le symposium concerne le domaine de la botanique dans son contexte historique , y inclus les Procaryotes, les "Algues" et les "Champignons". L'accent est mis sur la recherche fondamentale concernant la diversité botanique sauvage.

-oOo-

2. Comité scientifique


Le comité scientifique se compose de:

NPB/JBN, Meise: Jan Rammeloo, Guido Rappé (organisateurs)
KULeuven: Erik Smets, Martin Hermy
RUG, Gent: Wim Vyverman
VUB, Brussel: Ludwig Triest
UA, Antwerpen: Louis Beyens (campus RUCA)
KMMA/MRAC, Tervuren: Hans Beeckman
FSAGX, Gembloux: Grégory Mahy
UCL, Louvain la Neuve: Anne-Laure Jacquemart
FUL, Arlon: Daniel Thoen
Secrétariat de la flore de Belgique (Liège, Meise): Jacques Lambinon
ULB, Bruxelles/UHM, Mons: Pierre Meerts
IN, Anderlecht: Maurice Hoffmann
CRNFB, Gembloux: Jean-Louis Gathoye
BCCM, DWTC/SSTC, Bruxelles: François Guissart

Le Secrétariat est installé au JBN/NPB-BIODIV, personne de contact Guido Rappé (guido.rappe@br.fgov.be)

Les membres du comité scientifique ont aussi le rôle important de personne de contact pour leurs institutions.

-oOo-3. Lieu


Le symposium aura lieu au château du domaine de Bouchout, Jardin Botanique National de Belgique, Meise.
 

4. Programme


Programme détaillé

Vendredi, 19 octobre 2001

- thème: La recherche professionnelle en botanique en Belgique
- public concerné: surtout orienté vers les professionnels, doctorants et étudiants en dernière année.
- langue des communications: anglais, français ou néerlandais

A l'occasion de ces communications et posters, il sera présenté un aperçu des recherches effectuées dans les universités et les autres institutions de recherche dans le domaine de la biodiversité botanique (en évitant d'effleurer le thème de la deuxième journée). On essayera que chaque groupe de recherche belge puisse se présenter.

Samedi, 20 octobre 2001

- thème: La biodiversité botanique en Belgique
- public concerné: grand public (professionnels, particuliers, associations,...)
- langue des communications: français ou néerlandais

Samedi la parole sera laissée tant aux professionnels qu'aux particuliers et aux membres des associations et groupes de travail belges, wallons et flamands. Les résultats de l'enquête de la Monographie Nationale, partie botanique (coordonnée par le Jardin Botanique National de Belgique), seront présentés. La publication de la Monographie est une obligation pour chaque pays ayant ratifié la Convention on Biological Diversity.
 

5. Appel


Nous vous demandons de préparer pour les communications et les posters des sujets précis (nombre illimité) qui concerne les deux thèmes. Ceci peut être atteint par un aperçu ou un exemple illustratif des activités scientifiques de votre groupe de recherche ou association. Les associations et les groupes de travail sont instamment invités.

Les sujets doivent être soumis comme abstracts, conformément aux instructions, en précisant s'il s'agit d'une communication ou d'un poster. Les organisateurs se réservent le droit, pour des raisons pratiques, de décider eux-mêmes du type de présentation.

Le stand poster reste en place pendant les deux jours. Il est demandé d'installer déjà les posters de samedi le vendredi matin et de les laisser jusqu'au samedi après-midi, de manière à ce que tous les participants aient la possibilité de récolter un maximum d'informations.
 

6. Participation des étudiants et associations


Les professeurs d'universités sont invités à tenir compte de ces dates dans leur planning de cours de deuxième licence en botanique, année académique 2001-2002, et de bien vouloir prendre en compte la participation des étudiants et doctorants comme part de leur formation.

Il est demandé aux responsables des différentes institutions faisant partie du Comité de donner une diffusion maximale à l'initiative, principalement auprès des étudiants en botanique. Les associations sont invitées à mettre leur membres au courant.
 

7. Instructions pour les abstracts, communications et posters


Une brochure avec le programme et les abstracts sera fournie aux participants lors de l'enregistrement.

Les abstracts doivent être rédigés en anglais, français ou néerlandais, ne pas dépasser 400 mots et contenir:
- le titre (pas plus de 75 caractères)
- le nom et l'adresse des auteurs (dans le cas d'une communication: souligner le nom de l'orateur)
- un aperçu des questions, des méthodes utilisées, des résultats et des conclusions

Les communications sont strictement limitées à 15 minutes, suivies par 5 minutes pour les questions.

Des projecteurs dias 24 x 36 mm sont fournis. Pour une bonne lecture il est recommandé que le texte ou tableau original ne dépasse pas 120 x 180 mm. Un rétroprojecteur et un projecteur LCD sont également disponibles.

Les posters doivent satisfaire aux critères suivants:
- mesures maximum 150 cm x 80 cm
- le nom des auteurs et leur adresse de travail ou d'associations doivent figurer en en-tête
- présenter un aperçu des questions, des méthodes utilisées, des résultats et des conclusions
- les photos, figures et tableaux doivent être numérotés, légendés et les axes des graphiques identifiés.
- être lisibles à un mètre de distance et être compréhensibles en l'absence des auteurs.
 

8. Proceedings


Les proceedings du symposium (conférences et posters) seront publiés par le Jardin Botanique Nationale de Belgique.
Il est demandé aux auteurs de fournir le texte complet de leur contribution (communication orale et poster) au secrétariat, de préférence avant la fin du symposium, si possible sous forme électronique (biodiv@br.fgov.be).
 

9. Inscriptions


Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire avec la souche ci-dessous et de renvoyer celle-ci le plus rapidement possible au secrétariat du symposium.

BBB 2001, Jardin Botanique National de Belgique, Domaine de Bouchout, B-1860 Meise

(Fax +32-(0)2-260 09 45)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Formulaire d'inscription


Veuillez utiliser des majuscules et renvoyer votre inscription le plus vite possible (de préférence avant le 30 juin 2001) par FAX ou par voie postale au secrétariat du symposium:

BBB 2001, Jardin Botanique National de Belgique, Domaine de Bouchout, B-1860 Meise

(Fax +32-(0)2-260 09 45)

nom de famille: ............................................................................................
prénom: .......................................................................................................
titre: ...........................................................................................................
M / F
Univ./Institution/Association: .........................................................................
Adresse: ......................................................................................................
Code postal/Commune: ................................................................................
Pays: ..........................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................
Fax: ............................................................................................................
Tél: ............................................................................................................

0 Je verse 250 BEF (vendredi ou samedi?) / 400 BEF (deux jours)

0 Je suis étudiant; je verse 150 BEF (vendredi/samedi) / 200 BEF (deux jours)
   pour les abstracts, le(s) lunch(s) et les pauses café.

0 Je veux recevoir les proceedings; je verse 20 EURO (10 EURO pour étudiants)
   sur le compte bancaire 103-0111250-59 du Jardin Botanique Nat. de Belgique, avec
   mention BBB 2001.

Date et signature: .........................................................................................
 
 

If you have any comments please send a mail to biodiv.